درحال بارگذاری Image

قوانین و مقررات

مقررات رزرو:
1.زمان تحویل اتاق ساعت 14 بعد ظهر وتخلیه ساعت 12 ظهر میباشد.
2.چنانچه میهمان از ساعت 12 تا 18 بعدازظهر اتاق را نگه دارد، 50 درصد اضافه بهاء محاسبه خواهد شد.
3.هتل درخصوص رنگ، طبقه، طرح اتاق و یا کنارهم بودن دو یا چند اتاق رزرو شده هیچگونه تعهدی ندارد وشماره اتاق هنگام ورود
مهمان توسط پذیرش تعیین میشود.

*شرایط ابطال رزرو و تغییر تاریخ ورود میهمان:
1. تغییر تاریخ و یا ابطال رزروتا 20 روز قبل از ورود بدون جریمه محاسبه میشود.
2. از 20 روز تا 10 روز قبل از ورود میهمان 20 % جریمه از هزینه ی شب اول به ازاء هراتاق محاسبه میشود.
3. از 10 روز تا 5 روز قبل از ورود میهمان 30 % جریمه از هزینه ی شب اول به ازاء هراتاق محاسبه میشود.
4. از 5 روز تا 48 ساعت قبل از ورود میهمان 50 % جریمه از هزینه ی شب اول به ازاء هراتاق محاسبه میشود.
5. از 48 ساعت تا قبل از ورود میهمان 70 % جریمه هزینه ی شب اول به ازاء هر اتاق محاسبه میشود.
6. چنانچه رزرومیهمان روز ورود بعد از ساعت تحویل اتاق کنسل شود هزینه یک شب اخذ میشود.